Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Energie

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen energie en bloembollen
 
Energiebrochure 2017, alle informatie van de laatste 10 jaar onderzoek gebundeld

 

De bloembollensector streeft een verantwoorde vermindering van het energiegebruik na, wat goed is voor de portemonnee van bedrijven en voor het milieu. Ook streeft de sector naar een vergroting van het aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik.
 
MJA-e
De KAVB en het PT hebben voorjaar 2007 een convenant met de overheid afgesloten: de Meerjarenafspraak Energie (MJA-e), dat t/m 2011 loopt. Doelstellingen zijn verbetering van de energie-efficiency (=energie per eenheid product) ten opzichte van het referentiejaar 2006 met 11% en vergroting van het aandeel duurzame energie naar 6,4%. Deze nieuwe MJA-e is de opvolger van de eerste MJA-e die van 1995 t/m 2006 van kracht was. In jaarplannen worden de activiteiten op het gebied van onderzoek en voorlichting beschreven die tot deze aanpassingen van het energiegebruik op bedrijfsniveau moeten leiden.
 
Covenant Schone en Zuinige Agrosectoren
In juni 2008 hebben KAVB, PT en andere agrarische organisaties het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren getekend. Dit convenant loopt tot 2020 en is gericht op het ook op langere termijn realiseren van energiebesparing en verduurzaming van het energiegebruik.
 
Milieuplatform
Het Milieuplatform Bloembollensector is een landelijk overlegorgaan van vertegenwoordigers uit de sector. Doel van het platform is sectorbrede afstemming bereiken over beleid dat moet leiden tot een (nog) meer milieuverantwoorde teelt en verwerking van bloembollen. Het Milieuplatform wordt geadviseerd door werkgroepen waarin telers, sectororganisaties en onderzoek vertegenwoordigd zijn). De Werkgroep Energie van het Milieuplatform adviseert over het te voeren energiebeleid en over de jaarplannen en bespreekt de resultaten van het beleid.
 
Senternovem
Senternovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken (Agentschap.nl). Namens de overheid bieden zij een groot aantal regelingen en programma's aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Deze regelingen zijn bedoeld om bedrijven, overheden, kennisinstellingen en in enkele gevallen ook consumenten te ondersteunen bij duurzame of innovatieve projecten. SenterNovem werkt ook internationaal, in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Europese Unie (EU).
 
Agentschap NL
Agentschap NL is begin 2010 ontstaan uit een bundeling van EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem. Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Agentschap NL biedt diensten aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. Bijvoorbeeld subsidies, kennis en het vinden van partners. Agentschap NL biedt die diensten aan namens de rijksoverheid.