Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Gewasbescherming

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen gewasbescherming en bloembollen

 

Gewasbescherming is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Wetgeving op landelijk en europees niveau is onderwerp van discussie.

Door middel van precisielandbouw zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming. Bij Wageningen UR verscheen een rapport met daarin de laatste actualiteiten.
 
Wetgeving en toelating gewasbeschermingsmiddelen
Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) publiceert de meest actuele informatie over wettelijk toegestane middelen.
De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Ook beoordeelt het Ctgb of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Daarbij worden ook duidelijke voorschriften verplicht gesteld, die minimaal op het etiket moeten worden gezet.
 
Herkenning van ziekten en plagen
Op de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van de AOC Raad, tot stand gekomen met medewerking van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) en Groen Kennisnet kunnen per gewas uitgebreid de symptomen bekeken worden. Ook van gebreksziekten en onkruiden zijn foto's te bekijken:
Ziekten en plagen in beeld
 
Gewasbescherming - algemeen
Het Portal Plantgezondheid van Groen Kennisnet brengt alle kennis over gewasbescherming, bemesting en milieu bij elkaar. De kennis op de themapagina plantgezondheid kan bijdragen aan duurzame teelt van land- en tuinbouwproducten.

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Een bollenteelt die economisch rendabel is en duurzaam produceert. Dat is de uitdaging voor elke bollenteler. En dat is waar het onderzoek en de expertise van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen (PPO) aan bijdraagt. Diagnostiekservice PPO
 
Agrodis
Agrodis geeft informatie over gewasbescherming en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast omvat de site een kennisbank voor adviseurs in gewasbeschermingsmiddelen, die informatie bevat over de inzet van geïntegreerde gewasbeschermingmethoden. Deze kennisbank is opgezet door de Vereniging Agrodis in het kader van het Kennisproject dat mede mogelijk is gemaakt met de steun van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
Bureau Erkenningen
Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het verkopen, in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. Examens zijn verplicht voor het verkrijgen van een vakbekwaamheidbewijs. Het Bureau Erkenningen is uitvoerder van de vakbekwaamheidseisen.
 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Net als bij diergeneesmiddelen is bij gewasbescherming het streven zo min mogelijk chemische middelen in te zetten, en alleen middelen te gebruiken die zijn toegestaan. Ook uitspoeling naar bodem en water, of verwaaien van middelen, moet zo min mogelijk plaatsvinden. Aan de toelating, het verhandelen en het gebruik van middelen zijn daarom eisen gesteld. De NVWA voert controles uit bij telers, detailhandel en groothandel. 
 
Stichting Fonds kleine toepassingen Aan de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders in kleine teelten zijn, gezien het te verwachten rendement van de kleinschalige verkoop van deze middelen, relatief hoge kosten verbonden. Op initiatief van LTO Nederland en Nefyto is daarom de Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Deze Stichting beheert een fonds voor het ondersteunen van toelatingskosten van gewasbeschermingsmiddelen en biologische bestrijders. Om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen, moet een aanvraagformulier worden ingevuld.
Alle aanvragen worden beoordeeld door een Toekenningscommissie (Agrodis en LTO Nederland).
 
Schadelijkheid middelen
Milieubelastingkaarten zijn handige hulpmiddelen om te zoeken naar de juiste middelen, rekening houdend met de milieu-effecten. Per gewas kunnen zo berekeningen worden gemaakt
 
De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke gewasbeschermingsmaatregel. Overzicht schadelijkheid middelen

Biologische teelt
Het doel van de biologische bloembollenteelt is het produceren volgens een teeltmethode die voldoet aan de richtlijnen voor biologische productie en de landbouwwetgeving. Uitgangspunt is dat de teelt economisch rendabel is.
Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn uitgebreide proeven gedaan naar de mogelijkheden van biologische bollenteelt door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO). Knelpunten werden bestudeerd en er werden analyses gemaakt van markt en keten. In de brochure wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken