Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Milieu

Informatie van Groen Kennisnet

Bronnen milieu en bloembollen  
 
Eerst het zoet, dan het zout
Een film van ZLTO, LTO Noord en KAVB over de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta

Besluit Landbouw Milieubeheer
Het Besluit Landbouw Milieubeheer bevat algemene regels voor agrarische bedrijven. De officiële titel van het besluit luidt: Besluit van 13 juli 2006, houdende regels voor akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt, melkrundveehouderijen, gemechaniseerde loonbedrijven, witloftrekkerijen, teeltbedrijven met eetbare paddestoelen, paardenhouderijen, kinderboerderijen, kleinschalige veehouderijen, spoelbassins en opslagen van vaste mest (Besluit landbouw milieubeheer).
 
InfoMil
InfoMil is een onderdeel van SenterNovem en informeert overheden over milieubeleid. InfoMil is een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van VROM en gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. In beide richtingen verzamelen en verschaffen we kennis. InfoMil combineert zijn expertise van de uitvoeringspraktijk met die van wetgevingsprocessen. Via de verschillende overheden profiteert ook het bedrijfsleven van dit werk.
 
Milieuplatform Bloembollen
Het Milieuplatform Bloembollensektor is een landelijk overlegorgaan van vertegenwoordigers uit de sector. Doel van het platform is sectorbrede afstemming bereiken over beleid dat moet leiden tot een (nog) meer milieuverantwoorde teelt en verwerking van bloembollen. De belangrijkste activiteiten van het Milieuplatform zijn: kennis- en informatievoorziening aan bloembollenbedrijven, overleg in het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen met overheden en andere partijen over mogelijke oplossingen voor specifieke milieuproblemen die zich voordoen. Hierbij is het uitgangspunt duurzaamheid en veiligheid, waarbij gezocht wordt naar een evenwicht tussen de drie P's: planet, people, profit.
 
Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
Het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) is een overleg van de bloembollensector met verschillende overheden en andere partijen op het gebied van bloembollen en milieubeleid. Het is in 2001 ingesteld als opvolger van het zogenaamde Doelgroepoverleg. Jaarlijks brengt het LMB een Voortgangsrapportage uit over de resultaten van het milieubeleid van de sector.