Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR

Vakbladgrondlegger Johannes de Breuk

Om de opbrengst van een partij tulpen op peil te houden, gebruikte men de 'toppers' om door te telen. Toppers bestaan ook in menselijke vorm. De bollengeschiedenis kent diverse grootheden die met hun prestaties de huidige generaties een dienst hebben bewezen. In de serie Toppers komen ereleden van de (K)AVB en de laureaten van het Nicolaas Damesfonds in beeld. Deze keer aandacht voor Johannes de Breuk (1852-1926).

Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone

In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije zones veranderd in teeltvrije zones. Dit geeft verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt grenzend aan oppervlaktewater (zoals de boomkwekerij sector in de regio Boskoop). Hierdoor verslechtert het rendement op de bedrijven door een minder goede ruimtebenutting.

Wie redt het praktijkonderzoek?

Het praktijkonderzoek van Wageningen UR maakt zware tijden door. De financiering van de praktijkcentra voor land- en tuinbouw is onzeker nu de productschappen zijn opgeheven. Komen er nieuwe organisaties in de land- en tuinbouw die willen investeren in praktijkonderzoek en innovatie?

Optimale bewaring cruciaal

De afgelopen eeuw is er veel onderzoek gedaan aan bloembollen. Praktische problemen werden opgelost. Nu de sector op een keerpunt staat waar het gaat om de collectieve financiering van onderzoek, is het goed om nog eens na te gaan wat het onderzoek heeft gebracht. Dit keer zoomen we in op de bewaring van plantgoed.

Extensief op zware klei : boeren in Purmer, de erfenis van Leeghwater

Bloembollen, windmolens, veel water met daarboven hoge blauwe luchten; dat is wat buitenlanders van ons land weten. En het klopt allemaal, althans bij familie De Heer in Purmer. Zij hebben een akkerbouwbedrijf met 93 hectare land op zware klei.

Energie uit bloembolresten

Bij de teelt en broei van bloembollen blijven gewasresten achter. Deze worden op dit moment gecomposteerd of tegen betaling afgevoerd. Een interessant alternatief is het afval te vergisten in een covergistingsinstallatie. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de productie van groene energie en telers hebben een duurzaam alternatief voor de restromen. Om na te gaan hoe perspectiefvol dit is zijn vergistingsproeven uitgevoerd met de ACRRES-vergister.

Jaarrapport 2015 Maas

Dit rapport is vooral beschouwend van aard: hoe was de toestand van de rivier vanuit het perspectief dat er drinkwater uit bereid wordt? In enkele gevallen wordt geprobeerd de herkomst van verontreinigingen te duiden.

MIA\\Vamil 2014 : brochure en Milieulijst

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt. Een ondernemer kan financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) of de Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA).In deze brochure staat algemene informatie over MIA en Vamil, de werking hiervan en de Milieulijst.

Wat doet dat glaasje?

‘Op mijn nieuwe opslagtank voor dieselolie staat naast de ontluchtingspijp een tankje, dat bij afleveren is afgevuld met gekleurd water. Wat is de bedoeling daarvan?’

Pagina's