Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van WUR

Energie uit bloembolresten

Bij de teelt en broei van bloembollen blijven gewasresten achter. Deze worden op dit moment gecomposteerd of tegen betaling afgevoerd. Een interessant alternatief is het afval te vergisten in een covergistingsinstallatie. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de productie van groene energie en telers hebben een duurzaam alternatief voor de restromen. Om na te gaan hoe perspectiefvol dit is zijn vergistingsproeven uitgevoerd met de ACRRES-vergister.

Jaarrapport 2015 Maas

Dit rapport is vooral beschouwend van aard: hoe was de toestand van de rivier vanuit het perspectief dat er drinkwater uit bereid wordt? In enkele gevallen wordt geprobeerd de herkomst van verontreinigingen te duiden.

MIA\\Vamil 2014 : brochure en Milieulijst

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt. Een ondernemer kan financieel voordelig investeren in milieuvriendelijke apparatuur door gebruik te maken van de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) of de Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA).In deze brochure staat algemene informatie over MIA en Vamil, de werking hiervan en de Milieulijst.

Wat doet dat glaasje?

‘Op mijn nieuwe opslagtank voor dieselolie staat naast de ontluchtingspijp een tankje, dat bij afleveren is afgevuld met gekleurd water. Wat is de bedoeling daarvan?’

Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland : ontwikkeling van een economisch instrumentarium om de risico’s van watertekorten te bepalen : syntheserapport

Dit rapport beschrijft de resultaten van het project ‘Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland’ uitgevoerd door Deltares, Stratelligence en het LEI in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater in opdracht van het Programmabureau Zoetwater en begeleid door RWS-WVL. Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen: Ontwikkeling van een algemene methodiek - Historische analyses (Scheepvaart, Drinkwatervoorziening, Natuur) - Toolontwikkeling welvaartseffecten Landbouw - Casestudie Rijnland.

Onkruidbestrijding vaste planten

Onkruidbestrijding is eigenlijk onkruidbeheersing. Een goede voorbereiding is moeilijk, maar wel het belangrijkste onderdeel van de teelt. Voor vaste planten is er geen standaard onkruidbestrijdingsprotocol. Het begint met een goede voorbereiding en techniek en daarna de kennis over het te gebruiken middel. |Aandacht voor bodemherbiciden, LDS, de techniek en de beheersing van onkruid.

Duurzaam het nieuwe jaar in

Bespiegeling van de ateur over de sierteeltsector, de manier waarop klanten en media naar de bedrijfsvoering kijken. Over waarden, duurzaamheid, regelgeving en eerzaam en eerlijk handelen vanuit het gevoel.

Meer sierwaarde bij Symphoricarpos

Het imago van plantsoenheester lijkt langzaam te verdwijnen. Symphoricarpos sluit zich meer en meer aan bij de groep sierheesters en wordt steeds vaker als visueel aantrekkelijk product aangeboden. Ook bij de snijheesters groeit de belangstelling.

Jan Willem Zwart: 'Prachtige structuur katjes én proppen'

Jan Willem Zwart, directeur van de botanische tuin De Kruidhof heeft als favoriete boom Alnus glutinosa. Hij omschrijft deze els als het symbool van de oeroude Fryske wâlden waar elzensingels dienst deden - en nog altijd doen - als afrastering.

Pagina's